RODO info.pdf

Inspektor ochrony danych osobowych

Konrad Matlęga

iod.radzanowo@mkadministrators.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MK Administrators Konrad Matlęga /adres: 09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 7/. 

2) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

• Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc w skrócie wcześniejsze wyrażenie zgody przez Państwa;

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc w skrócie, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, obsługi zlecenia;

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc w skrócie, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

3) Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:

• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

• dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego. 

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Waszej strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych. 

5) Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu. 

8) Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2/, w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą. 

9) Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia i obsługi zlecenia.